Glenn Pyne

Sitting Volleyball

Results

Unit Date Rank
Sydney 2000 Paralympic Games (Sydney, Australia)
Event Medal Unit Date Rank
Men's Sitting Volleyball Group B 5
Men's Sitting Volleyball Group B 9
Men's Sitting Volleyball Group B 12
Men's Sitting Volleyball Group B 14
Men's Sitting Volleyball Group B 15
Men's Sitting Volleyball Classification 9-12 201
Men's Sitting Volleyball Classification 11-12 102