Imagen
36348-Mustapa Annamuhammedov photo

Mustapa Annamuhammedov

Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Takhir Shorakhanov [national], TKM