Imagen
20114-Ziyad Alkhurayb photo

Ziyad Alkhurayb

Athletics

Biography

Impairment information

Type of Impairment
Vision impairment
Classification
T11, F11